Dec 6, 2022, 20:48

Dragnea i-a interzis lui Ponta să mai candideze la Parlament la anul. Ponta trebuie să îşi caute alt partid

dragnea si ponta

UPDATE 2

Varianta Codului de conduită adoptată de CEX îl face pe Victor Ponta pasibil de excluderea din PSD:

„În cazul în care, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență, un membru de partid se află într-una dintre situaţiile prezentate mai jos, Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj sau după caz Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cercetează speța și face propuneri către Biroul Permanent Județean sau Biroul Permanent Național, după caz:

începerea urmăririi penale;

dispunerea arestării preventive

trimiterea în judecată;

condamnarea în primă instanță;

pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă,

Biroul Permanent Județean sau, după caz Biroul Permanent Național la propunerea întemeiată a Comisiei Județene, respectiv a Comisiei Naționale de Etică, Integritate sau Arbitraj, poate dispune  următoarele sancțiuni:

 

  • Retragerea sprijinului politic;
  • Suspendarea din funcția politică;
  • Suspendarea din calitatea de membru de partid;
  • Excluderea din partid”

UPDATE

Liviu Dragnea a declarat după şedinţa Comitetului Executiv al PSD că nu doreşte ca Victor Ponta să fie supus criteriilor de integritate adoptate de partid. „Dacă va vrea să candideze, va candida”, a spus Dragnea

Liviu Dragnea a introdus între criteriile de integritate care vor fi aplicate la alegerile de anul viitor pentru candidaţii partidului şi trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală, astfel încât Victor Ponta să nu mai poată candida pentru un mandat de deputat.

Potrovit codului de conduită al PSD dezbătut miercuri seara în şedinţa Comitetului Executiv al PSD, persoanele aflate în faza de urmărirea penală, arestare preventivă sau sub control judiciar, trimise în judecată sau condamnate pentru corupţie, dar şi evaziune fiscală sau fapte comise cu violenţă nu vor putea ocupa funcţii de demnitate publică.

Aceeaşi interdicţie se aplică şi plagiatorilor.

CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ

AL MEMBRILOR PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

  1. PREAMBUL

Consecvent principiilor fundamentale ale doctrinei social-democrate bazate pe libertate, dreptate socială, echitate, egalitate de șanse și solidaritate. În vederea stimulării competiției interne și pentru promovarea în structurile de partid, ale administrației publice centrale și locale, precum și în Parlament, a membrilor care demonstrează o pregătire profesională recunoscută și o probitate morală necontestată.

Pentru apărarea drepturilor și libertăților omului, a solidarității umane, a spiritului comunitar de întrajutorare, al respectului persoanei și al familiei, în scopul creșterii coeziunii sociale și al creării și consolidării unor relații de colaborare și respect între cetățeni, pe de o parte, și între membrii de partid și instituțiile statului, pe de altă parte, Partidul Social Democrat adoptă prezentul Cod de Etică și Conduită.

Codul de Etică și Conduită al Partidului Social Democrat este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, referitoare la participarea lor la viața politică și civică, cu care aceștia se identifică și cu care sunt de acord din momentul intrării în partid, reguli care sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către partid a misiunii politice în ambele sale dimensiuni – socială și economică – pentru buna funcționare a statului de drept, democratic și social, prin asigurarea unor raporturi corecte între cetățean și stat.

Membrii Partidului Social Democrat trebuie să cunoască și să respecte toate documentele doctrinare, statutare și programatice ale partidului și să acționeze în concordanță deplină cu valorile cuprinse în acestea.

Prezentul Cod de Etică și Conduită se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Partidului Social Democrat indiferent dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diversele structuri politico-administrative, centrale sau locale.

Codul nu se substituie în nici un fel Constituţiei, actelor normative şi prevederilor legale în vigoare, scopul său fiind acela de a consolida structura organizaţională a Partidului Social Democrat pe baza unor valori şi a unui climat etic adecvat activităţii sale politice şi sociale.

Respectarea normelor cuprinse în Codul de Etică şi Conduită al Partidului Social Democrat, constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al partidului.

II. OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Cod de Etică și Conduită urmăresc:

să asigure menţinerea la un înalt nivel de prestigiu al Partidului Social Democrat, ca partid responsabil, exponent al interesului public şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot impieta asupra imaginii acestuia;

să asigure corectitudinea raporturilor între membrii partidului, la toate palierele sale de organizare;

să consolideze un climat de încredere şi respect reciproc în interiorul partidului, pe de o parte, şi între partid şi cetăţeni pe de altă parte.

III. CRITERII DE CONDUITĂ ȘI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAȚII PSD

Persoanele care se află într-una din situațiile de mai jos, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD, pentru ocuparea, în condițiile legii, a unor funcții politice sau administrative alese sau numite dacă:

1. a)

s-a început împotriva sa urmărirea penală;

a fost trimis în judecată;

s-a pronunțat împotriva sa o hotărâre judecătorească de condamnare pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență;

b)

se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar pentru orice tip de infracțiune.

2. au deținut funcții în organele de conducere la nivel central și județean, ale P.C.R., U.T.C. sau U.A.S.C.R.

3. au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de cetățeni;

4. au avut atitudini și declarații extremiste sau discriminatorii, de gen, religie sau naționalitate;

5. au fost membri sau colaboratori ai fostei Securități, ca poliție politică sau au fost dovediți ofițeri acoperiți;

6. înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al comunității în care candidează

7. are relații comerciale cu instituția pentru care candidează sau cu instituțiile din subordinea acesteia;

8. au obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin hotărâre judecătorească;

9. se află sub incidența unei hotărâri judecătorești definitive privind incompatibilități sau conflict de interese;

10. au completat în fals sau cu omisiuni declarațiile de avere sau de interese, în cazul în care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitivă a instanței.

IV. REGULI ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ SAU ADMINISTRATIVĂ

Membrii Partidului Social Democrat se angajează ca, în activitatea lor politică şi administrativă să respecte următoarele principii directoare:

1. nu vor utiliza în scop personal funcţiile şi demnitățile politice și publice deținute și nu vor încheia și/sau participa la încheierea vreunei înțelegeri care să conducă la o acțiune sau activitate ce va favoriza interesul propriu / al unui terț în dauna interesului public;

2. nu vor profita de funcţia politică sau administrativă, pentru a exercita presiuni – temporare sau de durată – asupra colegilor / organizaţiei locale în forţarea unor decizii care să contravină legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia, sau intereselor comunității;

3. nu vor promova acțiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Social Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificată a responsabilităților, precum și neglijența în exercitarea acestora;

4. vor respecta Constituția, legile în vigoare, precum și standardele morale și de conviețuire publică. În relaţiile cu cetățenii trebuie să primeze respectul reciproc, probitatea profesională, raţionalitatea şi discernământul.

5. vor condamna intoleranţa, rasismul, antisemitismului, xenofobia, discriminările de orice natură.

6. vor evita gesturile, mesajele şi orice alte acțiuni care aduc atingere demnităţii umane, valorilor democratice și exercitării în condiții de moralitate și respect față de cetățeni a activității politice, administrative și profesionale.

7. vor evita comportamentele individualiste sau arbitrare în detrimentul comunității și/sau interesului organizației din care face parte.

8. vor milita pentru informarea continuă, corectă şi completă a cetățenilor, precum și a structurilor de conducere ale partidului cu privire la activităţile desfăşurate în funcția publică sau politică deținută;

9. vor avea obligația organizării, cel puțin de două ori pe an, a unor adunări cetățenești, în care să prezinte nivelul de realizare a contractului social cu care a candidat;

10. nu vor admite angajarea personalului din subordine decât pe baza unor criterii transparente de selecție și competență;

V. CONTRACTUL SOCIAL

Între candidații PSD pentru funcțiile alese, la alegerile locale și parlamentare din anul 2016 și cetățenii din comunitățile în care candidează se va încheia un Contract social.

Acesta va avea două părți componente după cum urmează:

1. angajamentul de integritate al candidatului prin care acesta se angajează că pe toată durata mandatului, va respecta și se va supune exigențelor din prezentul Cod de Etică și Conduită;

2. programul politic care va conține politicile publice și de dezvoltare ale comunității, pe care își propune să le realizeze în cursul mandatului.

Contractul social se semnează public de fiecare candidat și va fi afișat pe toată durata mandatului la sediul de partid din localitate, la sediul autorității publice locale unde a fost ales sau după caz la cabinetul parlamentar.

Totodată organizația de partid din care face parte are obligația de a posta Contractul social semnat și asumat pe site-ul propriu.

Încălcarea cu intenție în timpul mandatului, a oricăror criterii de conduită și integritate, atrage după sine retragerea sprijinului politic pentru persoana în cauză și demisia de onoare a acesteia din funcția pe care o deține.

VI. DREPTURILE MEMBRILOR ȘI SIMPATIZANȚILOR

Adeziunea la Partidul Social Democrat este individuală şi liber-consimţită. Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat dispun de libertate de expresie, putând să-şi exprime liber opiniile şi luările de poziţie la toate nivelurile de organizare ale partidului. Respectarea opiniei şi a votului personal al membrilor de partid constituie un principiu intangibil.

Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat au dreptul de a fi informaţi cu privire la luările de poziţie ale Partidului Social Democrat cât şi cu privire la organizarea activităţilor sale, la nivel local sau naţional (convenţii, forumuri, congres etc.) şi pot participa la activităţile şi evenimentele organizate de partid.

Integritatea, moralitatea, cinstea, corectitudinea, comportamentul adecvat, competența profesională și activitatea politică sunt principalele criterii de promovare în funcții de partid sau susținute de partid.

Orice membru poate să-şi exprime fără îngrădire părerile politice sau să facă propuneri cu impact economico-social pozitiv, în cadrul organelor statutare ale partidului, în mod civilizat, logic și argumentat.

Membrii de partid îşi pot manifesta plenar competenţele individuale şi profesionale în cadrul organizaţiilor de partid şi a structurilor asociate acestuia, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.

Membrii de partid au aceleaşi drepturi politice şi elective în interiorul Partidului Social Democrat, indiferent de originea socială, de gen, vârstă, religie sau origine etnică, conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat.

Membrii Partidului Social Democrat pot solicita intervenţia Comisiei Judeţene de Etică, Integritate şi Arbitraj sau a Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj în toate cazurile în care consideră că asupra lor au fost exercitate presiuni nejustificate, de orice natură ar fi acestea.

În caz de litigii sau de conflicte în interiorul organizaţiilor Partidului Social Democrat, membrii au dreptul de a solicita clarificarea situaţiei la un for superior al partidului (Biroul Permanent Județean sau, după caz, Biroul Permanent Naţional).

VII. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta prevederile Statutului Partidului Social Democrat şi ale prezentului Cod de Etică și Conduită, activând de bună-credinţă şi în condiţiile respectului reciproc în interiorul partidului.

Disciplina democratică trebuie respectată de toţi membrii partidului, astfel încât aceștia se angajează ca, după parcurgerea procesului de dezbatere democratică în toate chestiunile care privesc viaţa internă a organizaţiilor de partid, să respecte pe deplin deciziile adoptate.

Membrii Partidului Social Democrat se angajează să respecte prevederile şi procedurile statutare în ceea ce priveşte stabilirea poziţiilor pe listele de consilieri locali, consilieri județeni și parlamentari, acţionând cu competență și bună-credință pentru îndeplinirea obiectivelor de politică generală și locală ale partidului.

În exercitarea mandatelor de reprezentare, ca şi în poziţiile nominalizate politic, membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta interesul general şi valorile constituţionale, fără a utiliza aceste poziţii în scopuri personale.

Membrii de partid pot fi sancționați conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat și ale prezentului Cod de Etică și Conduită.

Membrii Partidului Social Democrat au obligația:

să nu utilizeze bunurile, echipamentele, serviciile, informaţiile şi resursele financiare ale partidului în alte scopuri decât cele necesare desfășurării activității de partid;

să păstreze confidenţialitatea informațiilor și activităţilor specifice ale partidului / organizaţiei, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel;

să asigure și să păstreze integritatea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul organizației locale sau centrale în care activează.

de a susține efortul financiar colectiv al partidului prin achitarea cotizației stabilite de Statut.

VIII. SANCȚIUNI

Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credință sau nerespectarea prevederilor ori obligațiilor prevăzute în prezentul Cod, se sancționează potrivit Statutului Partidului Social Democrat, care se completează după cum urmează:

În cazul în care, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență, un membru de partid se află într-una din următoarele situații:

1. începerea urmăririi penale;

2. dispunerea arestării preventive;

3. trimiterea în judecată;

4. condamnarea în primă instanță;

5. pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă, Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj sau după caz Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cercetează speța și face propuneri către Biroul Permanent Județean sau Biroul Permanent Național, după caz.

Biroul Permanent Județean sau, după caz Biroul Permanent Național la propunerea întemeiată a Comisiei Județene, respectiv a Comisiei Naționale de Etică, Integritate sau Arbitraj, poate dispune următoarele sancțiuni:

Retragerea sprijinului politic;

Suspendarea din funcția politică;

Suspendarea din calitatea de membru de partid;

Excluderea din partid

IX. REGULI DE APLICARE

Respectarea prevederilor şi a normelor prezentului Cod reprezintă o datorie a fiecărui membru al Partidului Social Democrat.

Responsabilitatea aplicării prevederilor Codului de Etică şi Conduită este în egală măsură individuală şi colectivă a membrului de partid şi a organizaţiei de partid.

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care nu fac parte din Biroul Permanent Județean, sunt analizate de către Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj (CJEIA). Sancțiunea este stabilită de către Biroul Permanent Județean, iar contestația este soluționată de către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA).

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Județean și Comitetul Executiv Județean sunt analizate de Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancțiunea este stabilită de către Biroul Permanent Național.

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Național sunt analizate de către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancțiunea este stabilită de către Comitetul Executiv Național.

CNEIA se poate auto-sesiza, în condiţiile în care constată că sancţiunile aplicate de CJEIA sunt necorespunzătoare sau că acest for nu a aplicat sancţiuni, deși se impunea acest lucru.

Biroul Permanent Naţional poate dispune asupra hotărârilor adoptate de CJEIA şi CNEIA, din oficiu sau la cerere, urmând să menţină, să modifice sau să infirme soluţiile acestora.

Pentru membrii Biroului Permanent Național forul ultim de analiză și decizie este Comitetul Executiv Național.

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares