Iun 7, 2023, 15:11

Reforma PSD s-a fâsâit. Codul Etic: se face dezlegare de integritate, cu voie de la Dragnea

datorii psd

Potrivit proiectului de Cod de Conduită al PSD, prezentat vineri de Liviu Dragnea în şedinţa CExN, precum şi public, noile sancţiuni se pot aplica membrilor împotriva cărora este pusă în mişcare acţiunea penală, este începută urmărirea penală, este dispusă arestarea preventivă sau care sunt trimişi în judecată, condamnaţi în primă instanţă sau condamnaţi definitiv cu executare pentru fapte de corupţie.

Codul de conduită nu prevede sancţiuni diferenţiate pentru aceste noi elemente de integritate prevăzute în obligaţiile membrilor PSD, deciziile urmând a fi luate la nivel judeţean sau central de către instituţiile abilitate ale PSD.

Astfel, sancţiunile ce pot fi aplicate sunt retragerea sprijinului politic, suspendarea din funcţia politică, suspendarea din calitatea de membru de partid şi excluderea din partid.

Deciziile se vor lua individual, în urma unei analize a Comisei Judeţene de Etică, Integritate şi Arbitraj sau a Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj. Aceste comisii vor face propuneri către Biroul Permanent Judeţean al PSD sau către Biroul Permanent Naţional, care vor avea cuvântul final în aplicarea unei eventuale sancţiuni. Comisia judeţeană şi, respectiv, BPJ vor avea competenţe în cazul membrilor PSD fără funcţii în partid la nivel local. Comisia Naţională de Etică şi, respectiv, BPN al PSD vor avea competenţe în cazul membrilor cu funcţii de conducere la nivel judeţean.

Liderii PSD din conducerea naţională a partidului, respectiv membrii Biroului Permanent Naţional, vor putea fi sancţionaţi doar după o evaluare a Comisiei Naţionale de Etică, decizia finală aparţinând Comitetului Executiv Naţional.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, citat de Mediafax, că PSD este un partid curat, dar trebuie scoase în evidenţă caracteristici ca onoarea, cinstea, demnitatea şi un comportament corect, iar pentru aceasta trebuie adoptat Codul de conduită şi aplicat „la rigoare” atunci când este cazul.

Dragnea a precizat, într-o declaraţie făcută la Negreşti Oaş, înaintea Comitetului Executiv Naţional al PSD, că la această reuniune va fi o primă lectură a Codului de conduită, documentul urmând să fie adoptat la următorul CExN, în câteva săptămâni.

Liderul PSD a precizat că acest cod cuprinde reguli de conduită şi comportament, dar creează şi posibilitatea aplicării unor sancţiuni, în condiţiile în care se încalcă aceste reguli sau în condiţiile în care unii dintre membrii PSD se găsesc într-o anumită situaţie penală generată de fapte de corupţie.

Întrebat câţi membri PSD ar putea intra sub incidenţa acestor măsuri, Dragnea a spus: „Eu cred că sunt foarte puţini, avem peste 450.000 de membri, aproape 500.000, deci partidul nu va avea de suferit, va rămâne un partid mare şi eu cred mult mai mare şi mai puternic”.

El a fost de asemenea întrebat dacă, în opinia sa, PSD va fi un partid mai curat după aplicarea acestui cod.

„PSD nu e murdar acum, PSD e un partid curat, dar trebuie să scoatem în evidenţă ceea ce ne caracterizează în general şi anume onoarea, cinstea, demnitatea şi un comportament corect. Pentru aceasta trebuie să adoptăm acest cod şi să-l aplicăm la rigoare atunci când e cazul”, a arătat Dragnea.

CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ

AL

MEMBRILOR PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

I. PREAMBUL

Consecvent principiilor fundamentale ale doctrinei social-democrate bazate pe libertate, dreptate socială, echitate, egalitate de șanse și solidaritate. În vederea stimulării competiției interne și pentru promovarea în structurile de partid, ale administrației publice centrale și locale, precum și în Parlament, a membrilor care demonstrează o pregătire profesională recunoscută și o probitate morală necontestată.

Prin apărarea drepturilor și libertăților omului, a solidarității umane, a spiritului comunitar de întrajutorare, al respectului persoanei și al familiei, în scopul creșterii coeziunii sociale și al creării și consolidării unor relații de colaborare și respect între cetățeni, pe de o parte, și între membrii de partid și instituțiile statului, pe de altă parte, Partidul Social Democrat adoptă prezentul Cod de Etică și Conduită.

Codul de Etică și Conduită al Partidului Social Democrat este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, referitoare la participarea lor la viața politică, cu care aceștia se identifică și cu care sunt de acord din momentul intrării în partid, reguli care sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către partid a misiunii politice în ambele sale dimensiuni – socială și economică – pentru buna funcționare a statului de drept, democratic și social, prin asigurarea unor raporturi corecte între cetățean și stat.

Membrii Partidului Social Democrat trebuie să cunoască și să respecte toate documentele doctrinare, statutare și programatice ale partidului și să acționeze în concordanță deplină cu valorile cuprinse în acestea.

Prezentul Cod de Etică și Conduită se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Partidului Social Democrat indiferent dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diversele structuri politico-administrative, centrale sau locale.

Codul nu se substituie în nici un fel Constituţiei, actelor normative şi prevederilor legale în vigoare, scopul său fiind acela de a consolida structura organizaţională a Partidului Social Democrat pe baza unor valori şi a unui climat etic adecvat activităţii sale politice şi sociale.

Respectarea normelor cuprinse în Codul de Etică şi Conduită al Partidului Social Democrat, constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al partidului.

II. OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Cod de Etică și Conduită urmăresc:

să asigure menţinerea la un înalt nivel de prestigiu al Partidului Social Democrat, ca partid responsabil, exponent al interesului public şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot impieta asupra imaginii acestuia;

să asigure corectitudinea raporturilor între membrii partidului, la toate palierele sale de organizare;

să consolideze un climat de încredere şi respect reciproc în interiorul partidului, pe de o parte, şi între partid şi cetăţeni pe de altă parte.

III. VALORI ȘI PRINCIPII GENERALE

Membrii Partidului Social Democrat se angajează ca, în activitatea lor politică şi civică să respecte următoarele principii directoare:

1. Onestitate şi respect faţă de Lege

respectarea Constituției și a legilor în vigoare, respectarea standardelor morale și de conviețuire publică. În relaţiile interne trebuie să primeze respectul reciproc, probitatea profesională, colegialitatea, raţionalitatea şi discernământul.

2. Respectarea drepturilor civice fundamentale

condamnarea intoleranţei, rasismului, antisemitismului, xenofobiei, discriminărilor de orice natură.

3. Integritate şi respect în activitatea politică, administrativă și profesională

evitarea gesturilor, a mesajelor şi a oricăror acțiuni care aduc atingere demnităţii umane, valorilor democratice, imaginii publice a Partidului Social Democrat și exercitării în condiții de moralitate și respect față de cetățeni a activității politice, administrative și profesionale.

4. Solidaritate şi responsabilitate

evitarea comportamentelor individualiste sau arbitrare în detrimentul comunității și/sau interesului organizației din care face parte și al interesului general al partidului.

respectarea cadrului confidenţial impus de lege (în condiţiile exercitării unei funcţii nominalizate politic)

informarea organizaţiei de apartenenţă în situația apariției unor activităţi contrare legii, Statutului şi principiilor Codului de Etică și Conduită.

5. Transparenţă şi integritate

informarea corectă şi completă a structurilor de conducere ale partidului cu privire la activităţile desfăşurate în funcția publică sau politică deținută, respectiv poziţiile adoptate pentru a fi folosite în acțiunile de informare a membrilor de partid și a cetățenilor;

echidistanţă în exercitarea prerogativelor funcţiei deţinute (nu uzează în interes personal în scopul de a influenţa corectitudinea activităţii profesionale sau pentru a exercita presiuni / imixtiuni neconforme cu legea sau cu prevederile Statutului).

IV. DREPTURILE MEMBRILOR ȘI SIMPATIZANȚILOR

Adeziunea la Partidul Social Democrat este individuală şi liber-consimţită. Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat dispun de libertate de expresie, putând să-şi exprime liber opiniile şi luările de poziţie la toate nivelurile de organizare ale partidului. Respectarea opiniei şi a votului personal al membrilor de partid constituie un principiu intangibil.

Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat au dreptul de a fi informaţi cu privire la luările de poziţie ale Partidului Social Democrat cât şi cu privire la organizarea activităţilor sale, la nivel local sau naţional (convenţii, forumuri, congres etc.) şi pot participa la activităţile şi evenimentele organizate de partid.

Integritatea, moralitatea, cinstea, corectitudinea, comportamentul adecvat, competența profesională și activitatea politică sunt principalele criterii de promovare în funcții de partid sau susținute de partid.

Orice membru poate să-şi exprime fără îngrădire părerile politice sau să facă propuneri cu impact economico-social pozitiv, în cadrul organelor statutare ale partidului, în mod civilizat, logic și argumentat.

Membrii de partid îşi pot manifesta plenar competenţele individuale şi profesionale în cadrul organizaţiilor de partid şi a structurilor asociate acestuia, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.

Membrii de partid au aceleaşi drepturi politice şi elective în interiorul Partidului Social Democrat, indiferent de originea socială, de gen, vârstă, religie sau origine etnică, conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat.

Membrii Partidului Social Democrat pot solicita intervenţia Comisiei Judeţene de Etică, Integritate şi Arbitraj sau a Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj în toate cazurile în care consideră că asupra lor au fost exercitate presiuni nejustificate, de orice natură ar fi acestea.

În caz de litigii sau de conflicte în interiorul organizaţiilor Partidului Social Democrat, membrii au dreptul de a solicita clarificarea situaţiei la un for superior al partidului (Biroul Permanent Județean sau, după caz, Biroul Permanent Naţional).

V. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta prevederile Statutului Partidului Social Democrat şi ale prezentului Cod de Etică și Conduită, activând de bună-credinţă şi în condiţiile respectului reciproc în interiorul partidului.

Disciplina democratică trebuie respectată de toţi membrii partidului, astfel încât aceștia se angajează ca, după parcurgerea procesului de dezbatere democratică în toate chestiunile care privesc viaţa internă a organizaţiilor de partid, să respecte pe deplin deciziile adoptate.

Membrii Partidului Social Democrat se angajează să respecte prevederile şi procedurile statutare în ceea ce priveşte stabilirea poziţiilor pe listele de consilieri locali, consilieri județeni și parlamentari, acţionând cu competență și bună-credință pentru îndeplinirea obiectivelor de politică generală și locală ale partidului.

În exercitarea mandatelor de reprezentare, ca şi în poziţiile nominalizate politic, membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta interesul general şi valorile constituţionale, fără a utiliza aceste poziţii în scopuri personale.

Membrii de partid pot fi sancționați conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat și ale prezentului Cod de Etică și Conduită.

VI. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ

În exercitarea activităţii politice membrii Partidului Social Democrat:

nu trebuie să utilizeze în scop personal funcţiile şi demnitățile politice, în defavoarea interesului organizaţiei de partid de care aparţin şi /sau a imaginii publice a Partidului Social Democrat;

nu vor profita de funcţia politică pentru a exercita presiuni – temporare sau de durată – asupra colegilor / organizaţiei locale în forţarea unor decizii care să contravină legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia, sau intereselor comunității;

se vor abține să inițieze sau să promoveze orice acțiune care ar putea aduce atingere organizației din care face parte sau a imaginii publice a Partidului Social Democrat;

nu vor putea să încheie sau să participe la încheierea vreunei înțelegeri care să conducă la o acțiune sau activitate împotriva interesului partidului, favorizând interesele altei persoane sau altei formațiuni politice;

nu vor promova acțiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Social Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificată a responsabilităților, precum și neglijența în exercitarea acestora.

VII. UTILIZAREA BUNURILOR PATRIMONIALE ALE PARTIDULUI

Membrii Partidului Social Democrat au obligația:

să nu utilizeze bunurile, echipamentele, serviciile, informaţiile şi resursele financiare ale partidului în alte scopuri decât cele necesare desfășurării activității de partid;

să păstreze confidenţialitatea informațiilor și activităţilor specifice ale partidului / organizaţiei, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel;

să asigure și să păstreze integritatea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul organizației locale sau centrale în care activează.

de a susține efortul financiar colectiv al partidului prin achitarea cotizației stabilite de Statut.

VIII. SANCȚIUNI

Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credință sau nerespectarea prevederilor ori obligațiilor prevăzute în prezentul Cod, se sancționează potrivit Statutului Partidului Social Democrat, care se completează după cum urmează:

În cazul în care, pentru fapte de corupție, un membru de partid se află într-una din următoarele situații:

 • punerea în mișcare a acțiunii penale;

 • începerea urmăririi penale;

 • dispunerea arestării preventive;

 • trimiterea în judecată;

 • condamnarea în primă instanță;

 • pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă cu executarea pedepsei privativă de libertate,

  Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj sau după caz Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cercetează speța și face propuneri către Biroul Permanent Județean sau Biroul Permanent Național, după caz.

Biroul Permanent Județean sau, după caz Biroul Permanent Național la propunerea întemeiată a Comisiei Județene, respectiv a Comisiei Naționale de Etică, Integritate sau Arbitraj, poate dispune următoarele sancțiuni:

 • Retragerea sprijinului politic;

 • Suspendarea din funcția politică;

 • Suspendarea din calitatea de membru de partid;

 • Excluderea din partid.

IX. REGULI DE APLICARE

Respectarea prevederilor şi a normelor prezentului Cod reprezintă o datorie a fiecărui membru al Partidului Social Democrat.

Responsabilitatea aplicării prevederilor Codului de Etică şi Conduită este în egală măsură individuală şi colectivă a membrului de partid şi a organizaţiei de partid.

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care nu fac parte din Biroul Permanent Județean, sunt analizate de către Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj (CJEIA). Sancțiunea este stabilită de către Biroul Permanent Județean, iar contestația este soluționată de către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA).

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Județean și Comitetul Executiv Județean sunt analizate de Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancțiunea este stabilită de către Biroul Permanent Național.

Încălcările prevederilor Codului de Etică și Conduită de către membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Național sunt analizate de către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancțiunea este stabilită de către Comitetul Executiv Național.

CNEIA se poate auto-sesiza, în condiţiile în care constată că sancţiunile aplicate de CJEIA sunt necoresponzătoare sau că acest for nu a aplicat sancţiuni, deși se impunea acest lucru.

Biroul Permanent Naţional poate dispune asupra hotărârilor adoptate de CJEIA şi CNEIA, din oficiu sau la cerere, urmând să menţină, să modifice sau să infirme soluţiile acestora.

Pentru membrii Biroului Permanent Național forul ultim de analiză și decizie este Comitetul Executiv Național.

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares