Aug 16, 2022, 07:14

obama putin

sursa WashingtonTimes